REKLAMAČNÝ  FORMULÁR

Obchodné meno : ......................................................................................................

Adresa sídla/miesta podnikania: ......................................................................................................

IČO: ......................................................................................................

Zápis: ......................................................................................................

Zastúpenie: ......................................................................................................

DIČ/IČ DPH: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................
(ďalej len ako „podnikateľ“)

 

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto Vám -  Alexandra Pilečková, IČO: 53 861 230, miesto podnikania  01701 Považská Bystrica, Rozkvet 2069, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-27771, reklamujem dole uvedené služby s uvedeným popisom závad.

Číslo el. objednávky a faktúry: ...............................................................................

Dátum objednania: ...............................................................................

Dátum poskytnutia služby: ...............................................................................

Služba, ktorú reklamujem: ...................................................................................................................................................................

Presný popis a rozsah vady služby predmet reklamácie:

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/poskytnutím novej služby:

.......................................................................................................................................................

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie – vrátenie ceny: 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

Prílohy:........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

 

V ..................................., dňa ..................., podpis ..........................